8/5/53 | By: โจ้

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

บรรพชา

                  ๘ เมษายน ๒๕๓๐  ณ พัธสีมาวัดครึ่งใต้ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงรายอุปสมบท

                  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ณ พัธสีมาวัดครึ่งใต้ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงรายการศึกษา

                  ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๓)

                  พธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๖)

                      ป.ธ.๙ สำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (๒๕๔๓)http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

 
การทำงาน

                  อาจารย์พิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

                  อาจารย์พิเศษ  สถาบันพระปกเกล้า  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

                 อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย  ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐ และเอกชนมากมาย   เช่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    มหาวิทยาลัยนเรศวร   เป็นต้น    

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
                 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)


                   เป็นอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายศาสนสัมพันธ์  โครงการทูตสันติภาพ  (Ambassador  for Peace) ของสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  สหพันธ์สันติภาพสากล

                  เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กระทรวงศึกษาธิการ

                  เป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความเชิงวิชาการ  กึ่งวิชาการ  และบทความทั่วไปให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากมาย เช่น  เนชั่นสุดสัปดาห์  มติชนสุดสัปดาห์  ประชาชาติธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  กรุงเทพธุรกิจ   แพรว    WE,   HEALTH & CUISINE   ชีวจิต    ชีวิตต้องสู้   หญิงไทย   แก้จน  และบางกอก  ฯลฯ

                  เป็นวิทยากรบรรยายธรรมและนำภาวนาตามสถาบันและองค์กรของรัฐรวมทั้งเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ  ต่างจังหวัดและต่างประเทศ

                  เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตยาลัย  (Vimuttayalaya Institute)  :  อันเป็นสถาบันเพื่อการศึกษา   วิจัย   ภาวนา    และนำเสนอภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก    โดยเน้นปรัชญาการทำงานในลักษณะพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (Buddhism  for   World   Peace)

                  เป็นวิทยากรประจำรายการโทรทัศน์หลายรายการ  เช่น  ธรรมะติดปีก (TPBS), มหัศจรรย์แห่งปัญญา (ช่อง ๑๑), เมืองไทยวาไรตี้ (ททบ.๕) ร้านชำยามเช้า (TITV), กล้าคิดกล้าทำ (ททบ.๕), พุทธประทีป (ททบ.๕) สยามทูเดย์ (ททบ.๕) รอยธรรม,ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV) และ ที่นี่หมอชิต (ช่อง ๗) ตาสว่าง (ช่อง ๙) และอื่นๆhttp://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)


พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)


ผลงานนิพนธ์

                  ภาษาไทย

                  ผลงานนิพนธ์ภาคภาษาไทยมีมากกว่า ๕๐ เล่ม  เช่น  ธรรมะติดปีก  ธรรมะดับร้อน  ธรรมะหลับสบาย  ธรรมะบันดาล  ธรรมะทำไม  ธรรมะรับอรุณ  ธรรมะราตรี  ธรรมะเกร็ดแก้ว   ธรรมะสบายใจ   ธรรมะทอรัก  ธรรมะชาล้นถ้วย   ฝนตกไม่ต้อง  ฟ้าร้องไม่ถึง  สบตากับความตาย  ในหลวงครองราชย์พุทธทาสครองธรรม  หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา (ม.๑ – ม.๖) กำลังใจแด่ชีวิต  DNA ทางวิญญาณ  ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยพุทธศาสนา  คลื่นนอกคลื่นใน  ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก  ทุกข์กระทบธรรมกระเทือน  สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา  แค่ปล่อยก็ลอยตัว   ธัมมิกประชาธิปไตย (Buddhist  Democracy)    ธัมมิกเศรษฐศาสตร์  (Buddhist  Economics)    ตะแกรงร่อนทอง    ว่ายทวนน้ำ  เป็นต้น

                  ภาษาอังกฤษ

                  ผลงานภาคภาษาไทย ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศ อื่น เช่น ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาญี่ปุ่น  ประกอบด้วย

                  -ธรรมะหลับสบาย      ANGER   MANAGEMENT

                  -ธรรมะทอรัก             LOVE  MANAGMENT

                  -ธรรมะรับอรุณ          DHARMA  AT  DAWN

                  -ธรรมราตรี               DHARMA  AT  NIGHT

                  -สบตากับความตาย   LOOKING   DEATH  IN  THE  EYE

                  -ธรรมะสบายใจ         MIND  MANAGEMENT

                  อนึ่ง  หนังสือ “ธรรมะหลับสบาย  ธรรมะทอรัก  และสบตากับความตาย” นอกจากได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว  ปัจจุบันยังได้รับการแปลเป็นภาษาสเปน  อินโดนีเชีย  จีน   ญี่ปุ่นและศรีลังกาอีกด้วย


http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)


เกียรติคุณ

                  พ.ศ.๒๕๔๗             ผลงาน “ธรรมะติดปีก” ได้รับการนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ  กว่าสิบรางวัล

                  พ.ศ.๒๕๔๘               รางวัล “ผู้มีผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น”  (จากผลงานนิพนธ์ ๔ เรื่อง คือ ธรรมะติดปีก  ธรรมะหลับสบาย  ธรรมะดับร้อน  ธรรมะบันดาล) จากมูลนิธิศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์  ทองประเสริฐ  ราชบัณฑิต

                  พ.ศ.  ๒๕๔๘              สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก   ยกย่องเป็น  “ทูตสันติภาพโลก”

                  พ.ศ.  ๒๕๔๙              นิตยสาร  Positioning  ยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “๕๐ ผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทย   ปี   ๒๕๔๙”

                  พ.ศ. ๒๕๔๙              รางวัล    “The  Great  Dharma  Putta   Award” (พระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก) จากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา  และองค์กร WBSY (World Buddhist  Sangha Youth)  ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน  “สมโภช ๒๕๕๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนายุกาล” (The Celebration of 2550th   Buddha  Jayanti)

                   พ.ศ.  ๒๕๕๐               รางวัล  BUCA  HONORARY  AWARDS  ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะแบบอินเทรนด์   และมีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์      จากคณะ     นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                  พ.ศ. ๒๕๕๐             รางวัล “รตนปัญญา” (Gem  of  Wisdom  Award)   ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิปัญญาเป็นเอก  จากคณะสงฆ์และประชาชนจังหวัดเชียงราย

                  พ.ศ. ๒๕๕๐                รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา    จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี     ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

                  พ.ศ. ๒๕๕๐               รับพระราชทานรางวัล       “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน”สาขาการศึกษาและวิชาการ  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ   ณ  อาคารกีฬาเวสน์ 2  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร  (ไทย-ญี่ปุ่น)

                  พ.ศ. ๒๕๕๐             รางวัล “Young & Smart VOTE 2007 สาขา คนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทต่อสังคม”  จากนิตยสารสุดสัปดาห์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พลับลิชชิ่ง

                  พ.ศ. ๒๕๕๐             รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด  และการศึกษาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”  จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                  พ.ศ. ๒๕๕๑             รางวัล “นักเขียนบทความดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑” จากมูลนิธิ ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล

                  พ.ศ. ๒๕๕๑              รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ในฐานะผู้ที่มีผลงานการประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลhttp://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)


                  พ.ศ. ๒๕๕๑              รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ของมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

                  พ.ศ. ๒๕๕๑               รางวัล   “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาจิต ประจำปี ๒๕๕๑” จากสภาชาวพุทธ ร่วมกับมูลนิธิโลกทิพย์

                 พ.ศ. ๒๕๕๑              รางวัล    “ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย” จากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                 พ.ศ. ๒๕๕๑                รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๑” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                  พ.ศ.๒๕๕๑                  ได้รับคัดเลือกเป็น “๑ ใน ๑๐๐ บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ” (100 idols)  จากนิตยสาร a day

                  พ.ศ.๒๕๕๑                  ได้รับยกย่องจากกรุงเทพธุรกิจและกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เป็น  นักคิดนักเขียนแห่งปี

                  พ.ศ.๒๕๕๑                  ได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ให้เป็น “คนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวัง”

                  พ.ศ.๒๕๕๒                  ได้รับโหวตให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี ๒๕๕๑ จากสถานีวิทยุ อสมท. F.M.96.5 MHz คลื่นความคิด

                  พ.ศ.๒๕๕๒                  รางวัล “บุคคลคุณภาพผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา

                  พ.ศ.๒๕๕๒                รางวัล “บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๑” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                  พ.ศ.๒๕๕๒                รางวัล  “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ” ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร


อริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่แตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรม

http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น