12/6/53 | By: โจ้

โครงการครูพันธุ์ใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี เด็กเกรด3 ขึ้น แห่เรียนครุศาสตร์เพิ่ม


โครงการครูพันธุ์ใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี เด็กเกรด3 ขึ้น แห่เรียนครุศาสตร์เพิ่ม

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
 โครงการครูพันธุ์ใหม่


ปลื้มโครงการครูพันธุ์ใหม่ ตอบรับดี เด็กเกรด3 ขึ้น แห่เรียนครุศาสตร์เพิ่มนาย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ในฐานะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาด้านครุศึกษาแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและผู้รับทุนโครงการครูพันธ์ใหม่ เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการการผลิตครูพันธ์ใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2552-2553 ปีละ 2,000 คน ซึ่งไม่ได้ให้ทุนการศึกษา แต่จะประกันการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาแล้วว่า ในรุ่นปี 2552 ซึ่งรับนักศึกษาครูหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2552 ขณะนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้สถาบันผลิตที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 45 แห่ง ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มิถุนายน และส่งผลการสัมภาษณ์มาในวันที่ 14 มิถุนายน ก่อนจะประกาศผลว่า นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นใครบ้าง


http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
เด็กเกรด3 ขึ้น แห่เรียนครุศาสตร์เพิ่มเข้าโครงการครูพันธุ์ใหม่


 

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
 นาย สมหวังกล่าวต่อว่า ส่วนโครงการครูพันธุ์ใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2553 ขณะนี้คณะกรรมการได้เปิดให้สถาบันผลิตครูทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้ประเมินสถาบันตนเองว่าเก่งในการผลิตครูด้านใด โดยให้เสนอเรียงลำดับสาขาวิชาที่จะผลิต 3 วิชาเอก และสำรอง 2 วิชาเอก รวม 5 วิชาเอก เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ โดยเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันที่จะเข้าร่วมโครงการ จะพิจารณาจากคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน และการบริหารจัดการ ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือกให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ สถาบันที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำแผนพัฒนาและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ โดยให้เจียดจ่ายงบประมาณของแต่ละสถาบันไปก่อน จากนั้นในปีงบประมาณ 2554 ทางโครงการจะมีงบฯด้านการพัฒนาให้

 

"สำหรับการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 รวมประมาณ 30,000 คน จะให้ทั้งทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนและประกันการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาให้ ด้วย" นายสมหวังกล่าว และว่า จากการดำเนินโครงการในปีแรกพบว่า ได้รับการตอบรับที่ดีมาก โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา ต่างๆ เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว และเด็กส่วนใหญ่มีผลการเรียนที่ดีเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อมีตัวป้อนที่ดี คุณภาพของครูอาจารย์ในอนาคตก็จะดีเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลถึงการยกคุณภาพของคนไทยให้ได้ตรงตามเป้าหมายของการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่สอง


http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น