21/6/53 | By: โจ้

ปีมหามงคลในหลวง กระทรวงวัฒนธรรมจัดประกวด ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

ปีมหามงคลในหลวง 

กระทรวงวัฒนธรรมจัดประกวด ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติ มีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคสมัย รูปแบบของหน่วยงานเริ่มจากกองวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่ง ชาติและจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 โดย ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วย ใน พ.ศ. 2501 เนื่องจากสภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถือเป็น 1 ใน 20 กระทรวงหลักของประเทศ ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปดวงประทีปภายในบุษบก เหนือหมู่ลายเมฆหมอก หมายถึง ปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม (กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ โดยศึกษาจากรูปแบบตราสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2485 และนำมาดัดแปลง ปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

กระทรวงวัฒนธรรมจัดประกวด ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบปีมหามงคลในหลวง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 นับเป็นวาระโอกาสพิเศษของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ รัฐบาลจึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554 และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติ ดังกล่าว จึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์งานเฉลิม พระเกียรติ เพื่อใช้กำหนดให้เป็นตราสัญลักษณ์ในการจัดงาน สำหรับรางวัลในการ จัดประกวดครั้งนี้ถือว่าสูงที่สุดเท่าที่มีการจัดประกวดมา โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลถึง 4 แสนบาท รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 1 แสนบาท และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 1 หมื่นบาท พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม จะแจ้งผลการตัดสินผ่านทางสื่อมวลชนในเดือนตุลาคม 2553

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ศิลปิน นักออกแบบ นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป โดยเกณฑ์ในการพิจารณา ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่

การแสดงถึงความหมายและระบุข้อความ "พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" การแสดงให้เห็นพระเกียรติคุณและพระบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงให้ประจักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของชาติไทย และแสดงความประจักษ์ในความภาคภูมิใจที่ชาวไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

ผู้ส่งผลงานจะต้องจัดทำผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ทั้งภาพสี และภาพลายเส้นสีดำ ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร (A3) อย่างละ 1 ภาพ ปิดผนึกบนกระดาษแข็งขนาด 57 x 75 เซนติเมตร ทั้งนี้จะมีการแสดงภาพตัวอย่างและรายละเอียดรวมถึงข้อกำหนดในการส่งผลงานไว้ ที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากร www.finearts.go.th โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือขอแบบพระปรมาภิไธยที่ถูกต้องและส่งผล งานได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมศิลปากร กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กทม.10200 โทร.0-2224-2050 ในระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2553

http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น