20/6/53 | By: โจ้

ฉีดวัคซีนใจให้กับลูกรัก

ฉีดวัคซีนใจให้กับลูกรัก

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
 ฉีดวัคซีนใจให้กับลูกรัก


ในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย จึงยากที่วัยรุ่นจะหลีกหนีจากสิ่งยั่วยุที่มาพร้อมกับสื่อและเทคโนโลยี วัยรุ่นจึงอาจรับค่านิยมที่ไม่เหมาะสม จนเกิดปัญหาพฤติกรรมมากมาย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก โดยให้ลูกได้รู้จักอารมณ์ของตนเอง รู้จักวิธีการควบคุมตนเอง ให้โอกาสลูกได้คิด ได้ทำ ได้แก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัยของลูก ที่สำคัญพ่อแม่ต้องยอมรับและเข้าใจในอารมณ์ของลูก ยอมรับในตัวลูก แสดงความชื่นชมเมื่อลูกทำในสิ่งที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นไปด้วยดี เกิดความไว้วางใจกัน อันจะเป็นพื้นฐานให้ลูกเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะที่ดี รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี จึงทำให้ลูกมีภูมิต้านทานต่อสิ่งยั่วยุและเมื่อลูกไม่แน่ใจหรือมีปัญหาก็กล้าที่จะปรึกษาพ่อแม่ที่เขารักและไว้วางใจ

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM

ฉีดวัคซีนใจให้กับลูกรัก


แม้พ่อแม่จะไม่สามารถควบคุมสื่อที่เข้าถึงลูกได้แต่พ่อแม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกได้โดยการสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ พร้อมกับสอนลูกให้รู้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่เหมาะสม ให้ลูกได้รู้จักเข้าใจตนเอง รู้จักคิดตัดสินใจและแก้ปัญหา ที่สำคัญให้ลูกรู้หากเขามีปัญหาสามารถปรึกษาพ่อแม่ได้เสมอ


http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น