19/2/54 | By: โจ้

โหดมาก !!!! แค่สมัครสอบสาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม ตี 3 ไก่ยังไม่ตื่น แต่คนแน่นเอี๊ยด


โจ้

โหดมาก !!!! แค่สมัครสอบสาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม 
ตี 3 ไก่ยังไม่ตื่น แต่คนแน่นเอี๊ยด


บรรยากาศวันเปิดรับสมัครสอบโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

http://www.xn--82c9iwa.com/
สอบสาธิตจุฬา
http://www.xn--82c9iwa.com/
 สอบสาธิตจุฬา
http://www.xn--82c9iwa.com/
 สอบสาธิตจุฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก "โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกหัดครู ชั้นประโยคครูมัธยม ครั้นต่อมาโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ได้เปลี่ยนรูปงานเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกวิชาครุศาสตร์จึงไม่มีโรงเรียนสำหรับฝึกหัดครูเป็นระยะเวลานานประมาณ 15 ปี

http://www.xn--82c9iwa.com/
บรรยากาศวันเปิดรับสมัครโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์


เมื่อแผนกวิชาครุศาสตร์ขยายงานเป็น คณะครุศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก ท่านได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เพื่อการฝึกหัดครูขั้นปริญญาขึ้นแทนโรงเรียนมัธยมหอวังฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501


http://www.xn--82c9iwa.com/
สอบสาธิตจุฬา
http://www.xn--82c9iwa.com
 สอบสาธิตจุฬา
http://www.xn--82c9iwa.com/
บรรยากาศวันเปิดรับสมัครโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์


โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

ปีการศึกษา 2502 มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องต่อเติมอาคารหอพัก ที่ยังคั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จรวมทั้งส่วนที่เป็นครัว ซึ่งใช้เป็นที่เรียนขณะนั้นด้วย โรงเรียนจึงจำเป็นต้องใช้สถานที่ใหม่ โดยไปเรียนที่คณะครุศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นกำลังก่อสร้างอาคารสถานที่เช่นเดียวกัน  โดยใช้ส่วนที่เป็นห้องประชุม ห้อง 106 ในปัจจุบัน  (ขณะนั้นพื้นยังไม่ได้เทคอนกรีต ห้องเรียนกั้นชั่วคราวด้วยเสื่อรำแพน) ให้เป็นที่เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เรียนอีกด้านหนึ่ง
(ปัจจุบันเป็นหน่วยพัสดุ และ ห้องเรียน ระดับดุษฎีบัณฑิต) สถานที่ทั้งสองแห่งนี้ขณะนั้นยังไม่แล้วเสร็จ
ในขณะที่การจัดกิจกรรม การเรียน การสอน จำเป็นต้องอดทนต่อเสียงรบกวน และฝุ่นละออง ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการก่อสร้าง ตลอดเวลา ในปีการศึกษา 2502 นี้คณะได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่ ดูแลการดำเนินงานของโรงเรียนhttp://www.xn--82c9iwa.com/
 สอบสาธิตจุฬา
http://www.xn--82c9iwa.com

บรรยากาศวันเปิดรับสมัครโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์


ในปีการศึกษา 2502 นี้เอง คณะเห็นว่าการดำเนินงานของโรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคมาก จึงขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ ในที่สุดก็ได้บ้านพักอาจารย์หลังหนึ่ง ซึ่งเดิม เป็นที่พัก ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่รับราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนั้นอาคารชำรุดมากต้องซ่อมแซม เมื่อแล้วเสร็จจึงเปิดเป็นอาคารเรียนขึ้น จากนั้นบ้านหลังนี้ก็กลายสภาพเป็นโรงเรียนเรื่อยมา  ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบูรณะและอนุรักษ์ไว้ ตั้ง ชื่อว่า “เรือนภะรตราชา”


http://www.xn--82c9iwa.com/ 
สอบสาธิตจุฬา

 ป้ายประกาศวันเปิดรับสมัครโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์


ปีการศึกษา 2503 คณะครุศาสตร์ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณเป็น อาจารย์ใหญ่ สืบแทน ศาสตราจารย ์อำไพ สุจริตกุล ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ได้บริหารโรงเรียนต่อเนื่องกันประมาณ 10 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2512คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงระบบงานใหม่ เพื่อให้โรงเรียนสาธิตทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติงาน แก่อาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น จึงได้แยก หน่วยงาน ออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม มีอาจารย์ใหญ่ ทำหน้าที่ บริหารโรงเรียนแต่ละฝ่าย โดยมีแผนกวิชาประถมศึกษาและแผนกวิชามัธยมศึกษา ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ ภายหลังที่ได้แยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็น 2 ฝ่ายแล้ว ผูู้ที่ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของการบริหารงานใน โรงเรียน

http://www.xn--82c9iwa.com/
 ป้ายประกาศวันเปิดรับสมัครโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์


พ.ศ.2540 มีการปฏิรูปการบริหารงานโรงเรียน กำหนดให้ผู้บริหารดำรงตำแหน่งรองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียน  และเขียนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม


http://www.xn--82c9iwa.com/
 ป้ายประกาศวันเปิดรับสมัครโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์


ใครๆก็รู้ (หรือเปล่าก็ไม่รู้) โรงเรียนที่หมายปองอันดับต้นๆของประเทศไทย ชั้นป.1 ก็คือโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นักเรียนและผู้ปกครองแต่ละท่านเทพๆทั้งนั้นขอบอก  ผู้ปกครองต้องเก็บรายละเอียดกันทุกเม็ด ทุกอณู ทุกวิถีทาง ในปีนี้ หลายคนรีบมาแต่ไก่ยังไม่ตื่น  เชื่อไหมครับ มากันตั้งแต่ตี 3 แต่ที่ไหนได้มีคนมากันแล้วแน่นเอี๊ยด ........โหดสุด สุด ต้องนั่งรอ ยืนรอ ตบยุงรอ หาว เรอ กันจนกระทั่งเปิดรับสมัครเวลา 8.30 น. แล้วปีหน้าหล่ะครับ มากางเต้นท์นอนกันเลยดีไหม  แหล่งข่าวรายงานว่าไม่แน่ปีหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อเกิดความอบอุ่นและดูผ่อนคลาย สบายๆ ของการเปิดรับสมัครสอบก็ได้ ใครจะไปรู้  5 55 5  5 5 5 

 บรรยากาศวันเปิดรับสมัครโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ปีหน้า(มั้ง)

http://www.xn--82c9iwa.com/

http://www.xn--82c9iwa.com/
โจ้

1 ความคิดเห็น:

Mr.Sun กล่าวว่า...

ดูแล้วเหนื่อยแทนเลย กำ

แสดงความคิดเห็น