2/7/54 | By: โจ้

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา

http://2.bp.blogspot.com/_sWTMqBsqXLg/TTgwnGh1yiI/AAAAAAAACgg/mxtArr6GqbI/s1600/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589.jpg

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา


20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๑ โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติ การทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานครูของคณะครุศาสตร์ก่อนที่ นิสิตจะจบการศึกษาและไป
ทำหน้าที่ครูต่อไปโดยมีวัตถุประสงค ์ในการก่อตั้งโรงเรียน ดังนี้
1. เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติงานในด้านวิชาการของคณะครุศาสตร์
2. เพื่อเป็นสถานศึกษา วิจัย ทดลอง ค้นคว้าหาความรู้ และแนวปฏิบัติที่จะปรับปรุงวิชาครุศาสตร์ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการทางการจัดและดำเนินการศึกษา การเรียนการสอนในระดับ ต่าง ๆ ที่เน้นทั้งวิชาการและคุณธรรม

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา

เมื่อโรงเรียนก่อตั้งและเปิดดำเนินการนั้น ต้องประสบปัญหาหลายประการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณ ทำให้ไม่มีสถานที่เรียน แน่นอนจนกระทั่งสมัยที่ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนจึงได้สถานที่เพื่อใช้เป็นที่เรียนถาวร คือ บริเวณ บ้านพักอาจารย์ ชาวต่างประเทศที่มาสอนภาษาเยอรมันในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อยู่ตรงข้าม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปัจจุบัน) คือบ้าน ดร.ไคลน์(Kline) ซึ่งขณะนั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรม ท่านคณบดีคือ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณบดี ในขณะนั้น จึงได้ขอให้องค์การ USOM สนับสนุน งบประมาณปรับปรุงห้องเรียน อาคารแห่งนี้จึงเป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลัง นี้ ได้รับการปรับปรุงโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เป็นบ้านรับรองแขกของจุฬาลงกรณ์ ซึ่งใช้ ชื่อว่า “เรือนภะรตราชา”การดำเนินงานในขณะนั้น อาจารย์ต้องทำงานหนักเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยดี ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานชุดแรกของโรงเรียนมี ๖ท่าน คือ
1. อาจารย์พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
2. อาจารย์กมลกาญจน์ เกษไสว
3. อาจารย์พวงเพชร เอี่ยมสกุล
4. อาจารย์ประชุมสุข อาชวอำรุง
5. อาจารย์ดวงเดือน พิศาลบุตร
6. อาจารย์สำเภา วรางกูร

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา


นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้นอีก ๗ท่าน คือ
1. อาจารย์ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
2. อาจารย์อาภรณ์ ชาติบุรุษ
3. อาจารย์สุภากร ราชากรกิจ
4. อาจารย์ประคอง ตันเสถียร
5. อาจารย์ประภาศรี ศิริจรรยา
6. อาจารย์กิติยวดี ณ ถลาง
7. อาจารย์สุรภี สังขพิชัย
เมื่อเริ่มเปิดทำการนั้นโรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ ๕ ในปัจจุบัน) เมื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รุ่นแรกขึ้นไปเรียนในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนจึงหยุดรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คงรับนักเรียนเฉพาะ ประถมศึกษาปีที่ ๑ เท่านั้น


20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา


20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา

อดีตอาจารย์ใหญ่ ผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าใน ด้านวิชาการ ด้านบุคลากรและอาคารสถานที่จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนี้ สมัย เมื่อศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ นับได้ว่าเป็นสมัยที่โรงเรียนพัฒนาเป็นอย่างมากในด้านอาคารสถานที่ เนื่องจากโรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาสร้างอาคารเรียนที่ถาวรและทัน สมัยในซอยจุฬาฯ ๑๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมในปัจจุบันในด้านวิชาการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับได้ว่าเป็นโรงเรียน ที่จัดระบบ การเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งการสร้างหลักสูตรที่เป็นของตนเอง มิได้ใช้แต่เพียงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น บุคลากรก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และอุทิศตนเพื่องานของโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงทำให้นักเรียนของ โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกิดความรักและ รู้สึกอบอุ่นเสมือนกับโรงเรียนเป็นบ้านแห่งที่สองเพราะอาจารย์ดูแลนักเรียน อย่างใกล้ชิด และให้ความ ช่วยเหลือทุกครั้งเมื่อมีปัญหา ดังนั้นเมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึงกว่า ๓,๐๐๐ คนทำให้การบริหารงานของโรงเรียน ซับซ้อนยิ่งขึ้น การปกครองนักเรียนยุ่งยากขึ้นทั้งในด้านจำนวนนักเรียนและความแตกต่าง ทางวัยของนักเรียน ซึ่งมีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์จึงมองเห็นความจำเป็นและข้อดีของการแยกโรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา


โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ  ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ใน พ.ศ.๒๕๑๒ โดยมอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) และศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)* ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม มีการเปลี่ยน  ชื่อ ตำแหน่ง คือ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สาธร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้มีคำสั่งที่ ๗๕/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ ให้คณบดีคณะครุศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๓ ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เสนอ สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรองคณบดีทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๐ คณะครุศาสตร์ได้มีการปฏิรูปการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดระเบียบการบริหาร โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้น ซึ่งตามระเบียบนี้กำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงเรียกตำแหน่งใหม่ว่า รองคณบดีและผู้อำนวยการ

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา


อาจารย์พวงเพชร เอี่ยมสกุล - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๑
ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุง มิถุนายน ๒๕๐๑ - พฤษภาคม ๒๕๐๒
ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล มิถุนายน ๒๕๐๒ - พฤษภาคม ๒๕๐๓
ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ มิถุนายน ๒๕๐๓ - ตุลาคม ๒๕๑๒
พ.ศ.๒๕๑๒ คณะครุศาสตร์ได้แบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น ๒ ฝ่าย คือ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ(ฝ่ายมัธยม) และให้มีอาจารย์ใหญ่ของแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา

 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มิถุนายน ๒๕๑๒ - พฤศจิกายน ๒๕๑๓
รองศาสตราจารย์อาภรณ์ ชาติบุรุษ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ - เมษายน ๒๕๑๖
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ปูรณโชติ เมษายน ๒๕๑๖ - มิถุนายน ๒๕๑๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ มาศกุล มิถุนายน ๒๕๑๘ - เมษายน ๒๕๒๐
รองศาสตราจารย์นิรมล สวัสดิบุตร เมษายน ๒๕๒๐ - กันยายน ๒๕๒๒
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อัตชู ตุลาคม ๒๕๒๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนก หิรัญ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อัตชู (รักษาการ) ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๗ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
รองศาสตราจารย์นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ - ๓ มีนาคม ๒๕๓๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีสุธา แก้วสัมฤทธิ์ ๔ มีนาคม ๒๕๓๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์(รักษาการ) ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๓๒
รองศาสตราจารย์นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๒ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๕
รองศาสตราจารย์นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์(รักษาการ) ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ - ๒๕ มกราคม ๒๕๓๖
รองศาสตราจารย์นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๖ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙
รองศาสตราจารย์นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์(รักษาการ) ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ - ๑๖ มกราคม ๒๕๔๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ศิริบรรณพิทักษ์(รักษาการ)๑๗มกราคม ๒๕๔๐ - ๖ พฤษภาคม๒๕๔๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรมา บูลภักดิ์ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔
อาจารย์ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘
รองศาสตราจารย์วีระชาติ สวนไพรินทร์ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ -๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
อาจารย์วันชัย เมฆหิรัญศิริ ๑ เมษายน ๒๕๕๔-ปัจจุบัน

20 มิถุนา วันสถาปนา สาธิตจุฬา
http://2.bp.blogspot.com/_sWTMqBsqXLg/TTgwnGh1yiI/AAAAAAAACgg/mxtArr6GqbI/s1600/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589.jpg

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น